PRIVACYBELEID

Bescherming van persoonsgegevens

Voor EUROBEST PRODUCTS (hierna: EUROBEST) is uw privacy belangrijk. Daarom zetten wij ons in om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)), en in volledige transparantie.

Het doel van dit Privacybeleid is om u op de meest begrijpelijke en volledige manier te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u de website www.proesthetic.be en/of onze producten en diensten gebruikt.

Het heeft betrekking op alle natuurlijke personen wier persoonsgegevens worden verwerkt, of u nu een abonnee of een eenvoudige gebruiker van de website bent.

Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is de bvba EUROBEST PRODUCTS – rue des Vaches 311 – 7390 Quaregnon.

Dit betekent dat EUROBEST PRODUCTS de middelen en de doeleinden bepaalt voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en uw contactpersoon is, alsook die van de toezichthoudende autoriteiten (meer bepaald van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit).

Voor vragen over het gebruik van uw gegevens, kunt u contact opnemen e-mail: contact@proesthetic.be.

Welke gegevens worden verzameld?

De gegevens die u ons verstrekt (zo nodig door u aan te vullen of aan te passen)

  • identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
  • professionele gegevens: bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, BTW-nummer, beroep
  • betalingsgegevens (alleen van toepassing op de levering van producten of diensten aan onze handelspartners)

Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens (bijvoorbeeld om de registratie van een gebruiker te kunnen afronden en hem de producten of diensten van EUROBEST te kunnen leveren) is op het moment van de verzameling aangegeven met een sterretje.

Automatisch verzamelde gegevens

verbindings- en navigatiegegevens (taalvoorkeur, contactgegevens, TCP/IP-adres, browsertype en -versie, verwijzend domein en bezochte pagina’s)

Cookies
De website www.proesthetic.be maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de site te optimaliseren, de kwaliteit van de geleverde producten en diensten te verbeteren, of om pagina’s van de site op sociale netwerken te kunnen delen. Voor meer informatie over cookies, nodigen wij u uit om ons specifieke cookiebeleid te raadplegen.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?

  • om u de bestelde producten of diensten te kunnen leveren, in het kader van de uitvoering van het contract of om precontractuele maatregelen te kunnen nemen (creatie van een abonnee-account, levering van de bestelde producten of diensten, commercieel en boekhoudkundig beheer van bestellingen, klachtenbeheer,…); Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract uit te voeren, zodat weigering om uw persoonsgegevens te verwerken het voor ons onmogelijk kan maken om u het bestelde product of de bestelde dienst te leveren.
  • om u per e-mail onze nieuwsbrief of commerciële informatie over EUROBEST of over de commerciële partners van EUROBEST te sturen, na uw toestemming te hebben verkregen en via het automatische marketingplatform MailChimp (voor meer informatie verwijzen wij u naar punt 5.1 verderop);

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de link onderaan elke e-mail (voor meer informatie, zie punt 7 hieronder “Intrekking van de toestemming”).

  • om redenen die in het legitieme belang van EUROBEST zijn:

– om de kwaliteit en geschiktheid van onze producten en diensten te verbeteren;
– om onze communicatie met u te verbeteren;
– om gegevens te analyseren (met inbegrip van statistieken van het siteverkeer, het volgen van openings-, doorklik- en bouncegegevens op individueel niveau)
– om de aangeboden producten en diensten aan uw behoeften aan te passen en onze communicatie- en commerciële aanbiedingen te personaliseren op basis van uw abonnementsprofiel. Wij zullen er daarbij voor zorgen dat er een evenwicht wordt nageleefd tussen onze legitieme belangen en de bescherming van uw privacy. Profilering wordt in geen geval gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen die negatieve gevolgen voor u kunnen hebben.
– om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, in het bijzonder op het gebied van het sociaal recht en de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, evenals de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Om u bepaalde producten en diensten te kunnen leveren (bijvoorbeeld: werking van onze website, mailingcampagnes, …), doen wij een beroep op gespecialiseerde partners die als onderaannemer optreden en contractueel aan ons verbonden zijn. Zij dienen dan onze instructies op te volgen, de vertrouwelijkheid van de van EUROBEST ontvangen gegevens te respecteren en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken dan voor het uitvoeren van diensten namens EUROBEST.

Voor het verzenden van zijn nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie maakt EUROBEST gebruik van de diensten van het automatische marketingplatform MailChimp (beheerd door Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Avenue # 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten) en van de registratieformulieren die door dit platform ter beschikking worden gesteld, en die in overeenstemming zijn gebracht met de nieuwe verplichtingen van de GDPR.

Door in te stemmen met de ontvangst van onze nieuwsbrieven en commerciële communicatie gaat u ermee akkoord dat uw gegevens naar MailChimp worden overgebracht en in ons MailChimp-account worden opgeslagen om deze nieuwsbrieven en commerciële communicatie via dit account te verzenden.

Meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van MailChimp vindt u hier: (links).

In dit verband stemt u er ook mee in dat uw gegevens gehost kunnen worden op MailChimp-servers buiten de Europese Economische Ruimte (V.S.). Er wordt echter een adequaat beschermingsniveau gewaarborgd zodra MailChimp is gecertificeerd op grond van het ‘Privacy Shield’ van de VS en de EU en zich ertoe verbindt de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via contact@proesthetic.be.

Derden

EUROBEST kan, met uw toestemming of indien een legitiem belang dit rechtvaardigt, een deel van uw gegevens overdragen aan derden, met inbegrip van zakelijke partners, die optreden als “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het Privacybeleid van deze derden kan afwijken van het onze. Voor meer informatie over deze verwerkingen verwijzen wij u dan ook naar hun Privacybeleid.

UserID-identificatie

EUROBEST maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van en de bezoeken aan zijn website te volgen en te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van een unieke gebruikers-ID wanneer een gebruiker zich authenticeert en inlogt.

Google Analytics volgt namens EUROBEST het verkeer van de gebruikers, hun locatie per land, hun taal, de gebruikte browser en besturingssysteem, de internetprovider en de apparaten die zijn gebruikt om toegang te krijgen tot de site. EUROBEST gebruikt deze informatie om de producten en diensten die aan zijn klanten worden aangeboden te verbeteren.

Eurobest Products zal geen gegevens downloaden waarmee Google een persoon persoonlijk kan identificeren, of gegevens waarmee een bepaald apparaat permanent kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld een IP-adres) (samen met u te verifiëren).

Om het gebruik van Google Analytics voor het web te vermijden, gaat u naar de pagina Google Analytics en installeert u de module voor uw browser. Voor meer informatie over het installeren en verwijderen van de module verwijzen wij naar de relevante hulpbronnen voor uw specifieke browser.

Display weergave

Eurobest Products heeft de reclameweergavedienst Display geïmplementeerd en maakt gebruik van remarketing met Google Analytics voor online reclame. Dit betekent dat externe providers, waaronder Google, onze advertenties op websites op heel het internet laten zien.

Eurobest Products en externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van first party cookies (zoals Google Analytics-cookies) en cookies van derden (zoals DoubleClick-cookies) om advertenties op basis van uw bezoek aan onze site te informeren, te optimaliseren en te verspreiden.

Als u de optie Google Analytics voor advertentieweergave niet wilt, kunt u gewoon de advertenties van Google Display Network personaliseren met behulp van de advertentie-instellingen of met behulp van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on die Google Analytics JavaScript zal opdragen om geen sitebezoekinformatie naar Google Analytics te sturen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, heeft EUROBEST passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om vernietiging, verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van deze gegevens te voorkomen.

EUROBEST gebruikt de industriële SSL-versleutelingsstandaard om gegevensoverdrachten te beveiligen en beschermt uw persoonlijke gegevens ook tegen ongeautoriseerde toegang via toegangscontroleprocedures, firewallnetwerken en fysieke veiligheidsmaatregelen.

Daarom is het belangrijk dat u met deze beveiligingsfuncties samenwerkt, onder meer door ongeoorloofde toegang tot uw gebruikersnaam en wachtwoord te vermijden.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt een recht op toegang, een recht op rectificatie, een recht op verwijdering en een recht op portabiliteit van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om de beperking ervan te verkrijgen.

Deze rechten zijn gratis en kunnen te allen tijde worden uitgeoefend.
Recht van toegang: u hebt het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en om er een kopie van te ontvangen.

Recht op rectificatie: u hebt het recht om onjuiste of verouderde gegevens te doen corrigeren. Indien u een account hebt, kunt u overigens de gegevens zelf corrigeren of bijwerken.

Wij ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij bewaren up-to-date zijn en om gegevens te verwijderen die onjuist of niet langer voor verwerking nodig blijken te zijn

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt en de verwerking niet op een andere rechtsgrondslag is gebaseerd, of als de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerking), hebt u het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen; in dat geval worden uw gegevens niet langer verwerkt (maar bewaard).

Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om te bekomen dat de gegevens die u ons verstrekt hebt in gestructureerd formaat worden overgedragen of rechtstreeks door EUROBEST aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd.

Recht van verzet: wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op een legitiem belang van EUROBEST, hebt u het recht om zich er te allen tijde tegen te verzetten, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. EUROBEST heeft in dat geval echter het recht om zich tegen u te verzetten met legitieme en dwingende redenen die de voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (direct marketing) zonder dat EUROBEST enige uitzondering tegen u kan opwerpen. Hieronder valt ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover dit verband houdt met deze prospectie.

Intrekken van toestemming: wanneer de verwerking door EUROBEST op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze te allen tijde intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking van uw gegevens voorafgaand aan deze intrekking.

In het kader van prospectie (direct marketing) betekent dit dat u zich te allen tijde kunt uitschrijven voor nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar contact@proesthetic.be of door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail.

Met wie contact opnemen?
Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het een e-mail te sturen naar contact@proesthetic.be.

Om misbruiken te voorkomen en de veiligheid van uw gegevens te garanderen moet elk verzoek met betrekking tot uw rechten uw volledige gegevens bevatten (naam, voornaam, e-mail(s), volledig postadres) en vergezeld gaan van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.

Waar kunt u klacht indienen over de verwerking van uw gegevens?

Indien u van mening bent dat de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens niet werd nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 B – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Bescherming van minderjarigen

De door EUROBEST aangeboden producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers ouder dan 18 jaar.

Als u ervan op de hoogte bent dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons dat laten weten op contact@proesthetic.be. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. Als we vernemen dat een minderjarige ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we de nodige stappen ondernemen om die gegevens te verwijderen en het account van de minderjarige binnen een redelijke tijd te sluiten.

Updates

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd.

Wij nodigen u daarom uit om regelmatig de laatste versie op onze website te raadplegen en zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte houden van elke update van het Privacybeleid.

Vragen en suggesties

Als u vragen of suggesties hebt over dit privacybeleid of over persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen naar contact@proesthetic.be.